Terms of service

VYMEZENÍ PLATNOSTI

Provádění rekonfigurací hardware, software, ostatních úprav a provádění záručních a smluvních oprav obchodní společností Macwell s.r.o. (dále jen “opravy”) se řídí následujícími podmínkami pro provádění servisních výkonů “servisními podmínkami”. Změny nebo doplnění těchto podmínek vyžadují písemnou formu.

Servisní podmínky jsou zveřejňovány vyvěšením ve všech prodejních a servisních místech společnosti Macwell, s.r.o.

PŘEVZETÍ ZAŘÍZENÍ K OPRAVĚ A ROZSAH PLNĚNÍ

Společnost Macwell s.r.o. zajišťuje provedení servisních výkonů v rozsahu, který je obsažen v protokolu o převzetí zařízení k opravě. V tomto protokolu je zákazníkovi také potvrzeno převzetí zařízení do opravy. Zákazník předává do servisu zařízení v takovém stavu, jak je individuálně uvedeno na dokladu. Pokud to není z povahy závady možno určit (přístroj vůbec nereaguje), je možné, že výčet vadných komponent v zařízení může být vyšší, než je uvedeno v odhadu při předání do servisu.

Nestanoví-li zákazník jednoznačně, kterých závad se má oprava týkat, má se za to, že mají být opraveny všechny závady a vyměněny nebo opraveny všechny vadné díly, aby byla obnovena plná funkčnost opraveného zařízení.

Oprava zařízení bude provedena odstraněním příčiny poruchy nebo výměnou vadného dílu, či kombinací těchto oprav. Bude-li zjištěno, že zařízení nelze opravit nebo nebude k dispozici náhrada za vadný díl, bude zařízení vráceno zákazníkovi a vyúčtována bude jen cena zkušebních servisních výkonů (diagnostika závady), dle platného ceníku.

Cena opravy je sjednána podle platného ceníku servisních výkonů, se kterými je zákazník v protokolu o převzetí zařízení k opravě seznámen a jeho aktuální verzi najde v provozovně a na www stránkách Macwell s.r.o..

Pokud zákazník v protokolu o převzetí zařízení k opravě stanoví cenovou hranici pro cenu opravy a při provádění opravy nelze opravu dokončit bez jejího překročení, bude zákazník na tuto skutečnost upozorněn a v opravě bude pokračováno až po udělení zákazníkova souhlasu. Nebude-li zákazník souhlasit s dokončením opravy po překročení cenové hranice, budou mu vyúčtovány provedené servisní výkony a zboží mu bude vydáno bez dokončení opravy. Pokud je to možné, uvede společnost Macwell s.r.o. dle pokynů zákazníka zařízení do původního stavu, v němž se zařízení nacházelo před započetím opravy a vyúčtuje zákazníkovi pouze cenu servisních prací dle platného ceníku servisních výkonů.

Pokud se při přezkoušení zařízení, a to i v případě záruční opravy, ukáže, že zařízení není vadné, zákazník je povinen uhradit provedené zkušební servisní výkony v souladu s platným ceníkem.

Vydat zařízení převzaté do opravy je možné jen tehdy, je-li zákazníkem předložen protokol o převzetí zařízení k opravě, který dokladuje jeho převzetí do opravy. Ve výjimečných případech a bez nároku na straně zákazníka může být zařízení vydáno i bez předložení tohoto dokladu, ale pouze po předložení průkazu totožnosti zákazníka a dokladů o koupi daného zařízení.

NÁKLADY NA DOPRAVU

Všechny náklady na dopravu zařízení do servisního místa a náklady na balení nese zákazník, stejně tak je zákazník zodpovědný za škody na zásilce nebo ztrátu zásilky při zaslání do servisu.

Je-li objednáno provedení opravy přímo v místě zákazníka, hradí zákazník náklady na cestovné servisního technika na místo opravy a zpět. Toto cestovné hradí podle ceníku servisních výkonů platného v době opravy zákazník i v případě záruční opravy, neboť určeným servisním místem jsou provozovny společnosti Macwell, s.r.o..

PLATEBNÍ PODMÍNKY, PODMÍNKY VYZVEDNUTÍ ZAŘÍZENÍ ZÁKAZNÍKEM A JEHO PRODEJ

Na cenu provedené opravy je vystaven účetní doklad. Cena opravy je splatná v den splatnosti účetního dokladu. Účetní doklad je splatný ve lhůtě stanovené společnosti Macwell s.r.o..

Společnost Macwell s.r.o. není povinna zařízení zákazníkovi vydat, dokud zákazník nezaplatí splatnou cenu opravy. Nezaplatí-li zákazník splatnou cenu opravy a zároveň i tedy nepřevezme-li si opravené zařízení ve lhůtě jednoho měsíce ode dne následujícího po dni splatnosti ceny opravy, či ode dne, kdy mu bylo oznámeno ukončení opravy, přechází na něj v důsledku tohoto prodlení nebezpečí škody na zařízení a je povinen navíc i zaplatit poplatek za uskladnění 50,- Kč / den . Po uplynutí dalších šesti měsíců od doby výše zmíněné je společnost Macwell s.r.o. oprávněna zařízení prodat.

Dojde-li k prodeji nevyzvednutého a nezaplaceného zařízení, je společnost Macwell s.r.o. oprávněna ponechat si z výtěžku prodeje částku odpovídající splatné ceně opravy, poplatku za uskladnění a nákladů spojených s prodejem zboží. Pokud i po uhrazení nákladů Macwell s.r.o. bude existovat zbytek získaného výtěžku, je povinna zákazníkovi na základě jeho žádosti uhradit.

ODPOVĚDNOST ZA VADY PROVEDENÉ OPRAVY A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

Macwell s.r.o. odpovídá za vady, které má opravované zařízení při jeho převzetí zákazníkem, pokud takové vady byly předmětem opravy, jakož i za vady, které se na opravovaném zařízení / měněných dílech / vyskytnou po převzetí zařízení v tříměsíční záruční době.

Není-li uvedeno jinak, na díly dodané při opravě je poskytována tříměsíční záruční doba. V případě, že se vada dílu dodaného při opravě vyskytne v do tří měsíců od provedení opravy, bude vadný díl zákazníkovi bezplatně vyměněn (včetně bezplatné práce na výměně dílu). Pokud zákazník poskytne pro opravu své díly, nepřebírá Macwell s.r.o. jakoukoliv záruku za tyto díly nebo za servisní úkony s použitím těchto dílů.

Obsahem takto poskytnuté záruky na opravu a za díl dodaný při opravě je pouze právo na bezplatné odstranění vad (práce a materiálu), na něž se záruka vztahuje, a které se během takové záruční doby na zařízení vyskytnou. Záruka na opravu a za díl dodaný při opravě se nevztahuje na závady způsobené cizím zásahem, neodbornou manipulací, nevhodným skladováním , modifikací software , mechanickým poškozením , působením tekutin a elektromagnetických polí nebo dopravou.

Je-li předmětem opravy zařízení, které přišlo do kontaktu s tekutinou, jeví známky oxidace či mechanického poškození, může toto zařízení během servisního procesu či později začít vykazovat nové, původně nenahlášené závady. Je to obvyklý projev poškození tohoto charakteru. Společnost Macwell s.r.o. zásadně nenese odpovědnost za vznik těchto nový závad, které jsou důsledkem původního poškození zařízení. Na opravy zařízení zasažené tekutinou (např. ultrazvukové čištění),  společnost Macwell neposkytuje záruku na funkčnost zařízení. Takováto oprava je objednavateli účtována jen pokud je úspěšná, avšak z podstaty závady se nejedná o opravu ale o “službu čištění” a objednavatel bere na vědomí, že zařízení, které bylo kapalinou zasaženo může v budoucnu vykazovat nově či opakovaně se objevující závady a na tyto nelze uplatnit reklamaci.

V případě, že by došlo k poškození, ztrátě nebo zničení zařízení převzatého do opravy, uhradí společnost Macwell s.r.o. vzniklou škodu ve výši zůstatkové hodnoty zařízení v době poškození, ztráty nebo zničení, a to v penězích nebo po dohodě se zákazníkem vydáním náhradního zařízení.

ODPOVĚDNOST ZA ZTRÁTU DAT

Macwell s.r.o. neodpovídá za ztrátu dat v zařízení, které převzala do opravy. Nepřebíráme žádnou záruku za data (data , hudba, kontakty, fotografie, kalendář, aplikace apod.) nahraná v zařízení při přijetí zařízení do servisu. Pokud je to z podstaty opravy nutné ke zjištění závady nebo k jejímu odstranění , může dojít k přehrání software / firmware / dat v zařízení.

Před předáním zařízení k opravě je zákazník povinen provést zálohování dat z tohoto zařízení na své vlastní záložní kopie. Nemá-li zákazník provedeno toto zálohování dat, je povinen na tuto skutečnost upozornit firmu Macwell s.r.o.

Na základě objednávky zákazníka provede Macwell s.r.o. zálohování dat na záložní kopie, náklady spojené s pořízením záložních kopií budou zákazníkovi vyúčtovány dle aktuálního ceníku a připočteny k ceně opravy zařízení. Toto platí i v případě, že je na zařízení poskytována oprava v záruční době.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Substitute device 
during repair

Substitute device
during repair

We know how important your Apple device is to you so we won’t leave you hanging! It is possible to borrow substitute iPhone or computer.
Repair 
at your place

Repair
at your place

Do you not have a time to come to us? We will come to you! To your home or to your office, if you are nearby. Just reserve a date.
Over 100.000 
repaired devices

Over 100.000
repaired devices

We were first and still are the number one. We have plenty of experience with iPhone, iPad and MacBook repair. More then 100.000 devices were repaired by our technicians.
We will save 9 out of 10 
water damaged devices

We will save 9 out of 10
water damaged devices

Did you manage to drown your beloved device? Don’t worry and bring your device to our service center as soon as possible. Disconnecting battery, drying and cleaning in time = higher chance of saving the device.
Certified technicians 
from Czech Republic

Certified technicians
from Czech Republic

Apple certified technicians. Because we emphasize quality, our employees are regularly trained by certified trainer. Your Apple device is safe with us.
Open chat
1
💬 Potřebujete poradit?
Scan the code
iPhoneServis.cz
Ahoj 👋
Můžeme Vám pomoci?