Privacy Policy

Tyto Podmínky ochrany osobních údajů popisují způsob, jakým zacházíme s osobními údaji našich zákazníků a návštěvníků stránek. Text je v souladu s aktuální legislativou a snažili jsme se jej napsat tak, aby byl pro každého čtenáře co nejvíce srozumitelný.

Hlavní zákon, ze kterého text vychází, je adaptační zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů („Zákon o zpracování osobních údajů“), který zpřesňuje a dále upravuje podmínky zpracování osobních údajů v souladu s evropskou směrnicí o ochraně osobních údajů GDPR („GDPR“).

Pokud potřebujete získat ještě podrobnější informace o pravidlech, povinnostech a právech, kterými se řídíme, doporučujeme nahlédnout do tohoto zákonu.

1. Totožnost a kontaktní údaje správce

1.1 Správcem Vašich osobních údajů, je společnost Macwell s.r.o., s.r.o., IČ 61852881, se sídlem Libeňská 856/38, 181 00 Praha 8, spisová značka C 31210 vedená u Městského soudu v Praze

1.2 Kontaktní údaje správce jsou následující:

  • Adresa pro doručování: K Ládví 854/43, 181 00 Praha 8
  • email: info@macwell.cz
  • telefon: +420 270 004 980

1.3 Dle čl. 4 odst. 1 GDPR se osobními údaji rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě („vy“ nebo „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.4 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

2.1 Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a, nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.2 Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

3. Zákonné důvody pro zpracování osobních údajů

3.1 Zákonným důvody pro zpracování osobních údajů jsou nebo mohou být (uplatní se vždy podle Vaší konkrétní situace):

3.1.1 Plnění smlouvy (nejčastěji vyřizování objednávky) mezi Vámi a správcem, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy, úkony bezprostředně s plněním smlouvy související a plnění práv a povinností ze smluvního vztahu přímo vyplývající. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (např. jméno v kombinaci s adresou a dalšími kontaktními údaji). Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, protože bez nich není možné smlouvu uzavřít, a tedy ani ze strany správce plnit.

3.1.1.1 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

3.1.2 Oprávněné zájmy správce, v souladu s GDPR, definované níže.

3.1.3 Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

4. účely zpracování osobních údajů

4.1 Účely zpracování osobních údajů jsou nebo mohou být (vždy podle Vaší konkrétní situace):

4.1.1. Splnění smlouvy uzavřené se zákazníkem, nejčastěji vyřízení objednávky, a zákonné povinnosti z plnění smlouvy vyplývající

4.1.2 Marketingové činnosti, nejčastěji pak zasílání obchodních sdělení, v souladu se zákonnými důvody

4.1.3 Přiměřené zjišťování spokojenosti s poskytnutým zbožím nebo službami

4.1.4 Zveřejnění komentáře na webové stránce, je-li přímo uživatelem vložen komentář k nějaké stránce.

4.2 Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

5. Oprávněné zájmy správce osobních údajů

5.1 Oprávněné zájmy správce ve vztahu ke zpracování osobních údajů jsou definovány v souladu s čl. 6 odst. 1 písm f) GDPR a s odst. 47 preambule GDPR

5.2 Mezi tyto oprávněné zájmy správce patří:

5.2.1 Poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a odst. 47 preambule GDPR,

5.2.2 Dotazování zákazníků na jejich spokojenost s nákupem a poskytovanými službami

6. Další příjemci osobních údajů

6.1 Dalšími příjemci Vašich osobních údajů jsou zejména zasilatelské společnosti, případně jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy.

6.2 Dalšími příjemci Vašich osobních údajů mohou být také dodavatelé služeb, kteří provádějí činnosti související s provozem správce, například společnosti zajišťující programátorské služby, služby informačních technologií (např. databáze, ekonomický systém), účetní služby nebo marketingové služby. Správce prohlašuje, že v takových případech učinil a bude činit veškerá potřebná organizační a technická opatření pro náležitou ochranu osobních údajů v souladu s GDPR.

7. Doba uložení osobních údajů

7.1 Jsou-li údaje zpracovávány ze zákonných důvodů, pak budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

7.2 Jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě uděleného souhlasu, pak jsou zpracovávány nejdéle do té doby, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů, nejdéle pak 10 let od udělení souhlasu, nebo od poslední provedené objednávky (uplatní se možnost, která nastane později).

8. Práva subjektu údajů

8.1 Nemáte povinnost osobní údaje správci poskytnout. Pokud je však poskytnutí Vašich osobních údajů nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy (např. e-mail pro potvrzení objednávky, jméno a fyzická adresa pro doručení zboží, aj.) bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít (tj. není možné dokončit objednávku) či jí ze strany správce splnit.

8.2 V souladu s čl. 21 odst. 1 a 2 GDPR máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů nebo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, zejména pokud se zpracovávají pro účely přímého marketingu. Správce pak tyto osobní údaje již dále nezpracovává, pokud jej k tomu nenutí jiné zákonné důvody, které převažují na zájmy nebo právy subjektu údajů.

8.3 Dále máte, za podmínek stanovených v GDPR, právo:

8.3.1 na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
8.3.2 na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR,
8.3.3 na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
8.3.4 na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
8.3.5 na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
8.3.6 na vznesení námitky proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
V případě takových požadavků kontaktujte správce na výše uvedených kontaktních údajích.

8.4 Pokud byste se domníval/a, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno GDPR, máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

9. Podmínky zabezpečení osobních údajů

9.1 Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů a jejich úložišť v elektronické i listinné podobě a že ke zpracovávaným osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

10.2 S těmito podmínkami souhlasíte také v případě zaškrtnutí souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

10.3 Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách. V případě materiálních změn Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, v případě že byla správci poskytnuta.

Datum poslední aktualizace: 19.02.2020

Substitute device 
during repair

Substitute device
during repair

We know how important your Apple device is to you so we won’t leave you hanging! It is possible to borrow substitute iPhone or computer.
Repair 
at your place

Repair
at your place

Do you not have a time to come to us? We will come to you! To your home or to your office, if you are nearby. Just reserve a date.
Over 100.000 
repaired devices

Over 100.000
repaired devices

We were first and still are the number one. We have plenty of experience with iPhone, iPad and MacBook repair. More then 100.000 devices were repaired by our technicians.
We will save 9 out of 10 
water damaged devices

We will save 9 out of 10
water damaged devices

Did you manage to drown your beloved device? Don’t worry and bring your device to our service center as soon as possible. Disconnecting battery, drying and cleaning in time = higher chance of saving the device.
Certified technicians 
from Czech Republic

Certified technicians
from Czech Republic

Apple certified technicians. Because we emphasize quality, our employees are regularly trained by certified trainer. Your Apple device is safe with us.
Open chat
1
💬 Potřebujete poradit?
Scan the code
iPhoneServis.cz
Ahoj 👋
Můžeme Vám pomoci?